LEGION
Меню
Кнопка нашого сайту

[ Отримати код:]
Співпраця


Статистика користувачів
» Зареєстровано на сайті Всього: 12
Нових за місяць: 0
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0
» З них
Адміни сайта: 2

Модераторов: 0
Перевірених: 0
Звичайних юзеров: 9
» За статтю
Хлопців: 8
Дівчат: 4
_____________________
Друзі сайту
Статут

1. Загальні положення

1.1 Історико-краєзнавчий клуб «Легіон» (надалі – клуб) діє на базі    Вишгородського районного Центру художньої творчості дітей, юнацтва та молоді «Дивосвіт».

1.2 Назва клубу: повна – Історико-краєзнавчий клуб «Легіон», скорочена – ІКК «Легіон».

1.3 Клуб здійснює свою діяльність на території Вишгородського району Київської області.

1.4 Адреса клубу: Вишгородський район село Литвинівка вул. Червона Слобода 85-А.

1.5 Клуб створений і діє на основі добровільності, рівноправності його членів, самоврядування, законності та гласності.

1.6  Клуб несе відповідальність за свої зобов'язання.

2. Цілі й предмет діяльності

2. Метою роботи клубу є організація вільного часу підлітків та молоді, що забезпечить їх всебічний, гармонійний розвиток та формування самодостатніх, свідомих громадян України.

2.2 Предмет діяльності клубу становить:

2.2.1 Військово-патріотичне виховання молоді.

2.2.2 Вивчення та популяризація української військової історії.

2.2.3 Проведення краєзнавчих досліджень.

2.2.4 Співпраця з музейними установами, збір та систематизація історичних даних.

2.2.5 Участь, у відповідності до закону, в археологічних експедиціях.

2.2.6 Упорядкування братських могил, та забезпечення належного догляду за     ними.

2.2.7 Організація і проведення туристичних подорожей, зльотів, змагань.

2.2.8 Формування екологічної культури молоді.

2.2.9 Налагодження зв’язків та співпраця із скаутськими, туристичними та пошуковими організаціями в Україні та за кордоном.

2.2.10 Видавничо-поліграфічна, рекламна та виставкова діяльність; виробництво, тиражування та реалізація аудіо-, відео-, фото- й кінопродукції; створення власного вебсайту без мети отримання прибутку.

2.2.11 Забезпечення та вдосконалення матеріально-технічної бази для туристично-краєзнавчої роботи з дітьми та підлітками.

2.2.12 Організація видовищно-, культурно- й спортивно-масових заходів, участь у міжнародному культурному обміні, проведення фестивалів, конкурсів, змагань.

2.2.13 Здійснення актів доброчинності та милосердя.

3. Організаційна структура клубу

3.1 Вищим колегіальним органом клубу є Рада клубу.

3.1.1 На Раді клубу вирішуються основні питання щодо діяльності клубу.

 3.1.2 Рада клубу скликається керівником клубу (надалі – Легат) не менше одного разу на місяць, а також за вимогою третини членів клубу (надалі – легіонери). До Ради клубу входять всі легіонери.

3.1.3 Рішення Ради клубу приймаються, якщо за них проголосує 2/3 легіонерів. Рішення є обов’язковим для всіх легіонерів. Рішення Ради клубу фіксується у протоколах.

3.1.4 Період між засіданнями Ради клубу керівництво клубом здійснює Легат, який вирішує поточні питання діяльності клубу, крім віднесених до виключної компетенції Ради клубу.

3.1.5 Під час голосування на Раді клубу Легат, в особливих випадках, має право відмінити рішення Ради клубу.

 3.1.6 Новобранці беруть участь у роботі ради клубу з правом дорадчого голосу.

3.1.7 Керівник клубу - Легат:

  • керує роботою клубу;
  • організовує роботу Ради клубу;
  • скликає Раду клубу не менш, ніж один раз на місяць;
  • представляє клуб у відносинах з органами державної влади та управління, з іншими організаціями, установами та клубами;
  • виносить питання на розгляд Ради клубу та головує на його засіданнях;
  • від імені клубу підписує документи про співробітництво та співпрацю з органами державної влади та управління, з іншими організаціями, установами та клубами;
  • не менш ніж один раз на рік звітує перед Радою клубу про проведену роботу;
  • виконує інші функції, що витікають із цього Статуту та чинного законодавства;
  • може передати частину своїх повноважень одному із заступників.

3.2 Структура Легіону побудована за принципом давньоримських легіонів.

·        Legatus Legionis – Легат, керівник клубу, голова Ради клубу.

·        Tribunus - Трибун, перший заступник керівника клубу.

·        Preafectus - Префект, другий заступник керівника клубу.

·        Centurius – Центуріон, стежить за дотриманням дисципліни і порядку в клубі.

·        Legionarius Evocati - Легіонер-ветеран.

·        Legionarius - Рядовий легіонер.

·        Immunis – Вільний-легіонер, виконує особливі завдання для клубу.

·        Tiro – Новобранець.

 3.2.1 Усі легіонери зобов'язані дотримуватись встановленої ієрархії.

 3.2.2 Керівником клубу вважається Легат Легіону (Legatus Legionis), а його заступниками – Трибун (Tribunus), Префект (Praefectus) і Центуріон (Centurius).  

 3.2.3 Усі, хто вступив до клубу, отримують звання Новобранця (Tiro). 

 3.2.3 Звання Легіонер (Legionarius) отримує Новобранець (Tiro), який перебуває в клубі не менше одного року.

 3.2.4 Звання Легіонер-ветеран (Legionarius Evocati) отримує Легіонер, який перебуває в клубі не менше трьох років.

 3.2.5 Усі легіонери, за винятком новобранців (Tiro), мають право голосу на Раді клубу. Новобранці (Tiro) можуть бути присутніми на раді, але мають право тільки на дорадчий голос.

4. Членство в клубі.

4.1 Членство в клубі:

4.1.1 Легіонерами можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. Легіонерами можуть бути особи віком від 12 років. Вступ неповнолітніх до клубу здійснюється за письмовою згодою батьків. Особи, яким виповнилось 18 і більше років, можуть бути членами клубу за умови, якщо їх кількість у клубі не перевищує третину загальної кількості легіонерів.

4.1.2 Учні загальноосвітніх навчальних закладів, що проживають на території Вишгородського району.

4.1.3 Педагоги, батьки, державні службовці та інші особи, що беруть участь у роботі клубу, або ті, що сприяють йому у роботі.

4.1.4 Прийом у легіонери здійснюється в індивідуальному порядку за особистою заявою бажаючого та затверджується Радою клубу.

4.1.5 Детальніше правила прийому регулюються відповідними наказами і правилами прийому в клуб.

4.2 Членство в клубі припиняється:

4.6.1 За власною письмовою заявою легіонера.

4.2.2 За рішенням Ради клубу, у випадку грубого порушення Статуту або у випадку неучасті легіонера в роботі клубу протягом 1 (одного) місяця без поважних причин.

4.2.3 За образу легіонерів і/або керівництва клубу чи коментування дій керівництва в грубій формі.

4.2.4 За недотримання принципів толерантності по відношенню до членів інших об'єднань, громадян України чи іноземців.

4.2.5 За негідну поведінку легіонер може бути виключений з клубу за рішенням Легата або Ради клубу.

4.2.6 Покарання за провину може бути пом'якшене, якщо легіонер вперше притягується за порушення або публічно вибачився.

4.2.7 Заступники Легата можуть добровільно покинути клуб, заздалегідь повідомивши керівника клубу і пояснивши причину виходу під час особистої зустрічі. Повідомляти про вихід необхідно, принаймні, за 7 дні до виходу, щоб своєчасно призначити нового заступника на місце вибулого.

5. Права та обов'язки

5.1 Легіонер має право:

5.1.1 Брати участь в управлінні справами клубу відповідно до Статуту.

5.1.2 Брати участь у всіх заходах клубу з урахуванням свого фізичного розвитку та віку.

5.1.3 Одержувати інформацію, знайомитися з данними звітності керівництва клубу, іншою документацією.

5.1.4 Брати участь в засіданні Ради Легіону з правом вирішального голосу.

5.1.5 Обирати та бути обраним у керівні органи клубу.

5.1.6 Вносити пропозиції щодо організації роботи клубу та її вдосконаленню і вимагати їх розгляду.

5.1.7 Критикувати членів клубу, його керівні органи.

5.1.8 Користуватися безкоштовно або на пільгових умовах інвентарем, спорядженням та іншим майном клубу.

5.1.9 Вийти зі складу клубу в будь-який час.

5.2 Легіонер зобов'язаний:

5.5.1 Брати участь у роботі клубу.

5.2.2 Виконувати положення Статуту клубу, рішення Легата та його заступників, Ради клубу.

5.2.3 Шанувати честь клубу.

5.2.4 Під час проведення подорожей, тренувань, змагань та інших заходів беззастережно виконувати розпорядження керівника та його заступників.

5.2.5 Бути дисциплінованим, чесним, відповідально відноситись до дорученої справи.

5.2.6 Дбайливо відноситися до майна клубу та повертати його у призначений строк.

5.2.7 Компенсувати матеріальні збитки клубу у разі пошкодження або втрати майна клубу.

5.2.8 Сприяти ефективній діяльності клубу.

6. Фінансування клубу

6.1 Фінансування клубу:

6.1.1 За рахунок добровільних цільових внесків організацій, підприємств, юридичних осіб та громадян.

6.1.2 За рахунок цільових внесків батьків членів клубу (легіонерів).

6.1.3 Інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

6.2 Кошти клубу направляються на:

6.2.1 Проведення заходів організацій згідно зі статутними завданнями клубу.

6.2.2 Придбання необхідного для клубу майна.

6.3 Внески до клубу можуть (здійснюватись) грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі та виконання їх для клубу.

6.4 Кошти та майно клубу знаходяться в його повному розпорядженні та використовуються на виконання його статутних завдань.

Форма входу
Мініпрофіль
Гость

Повідомлення:


Група:
Гості
Час: 16:58

Гість, ми раді вас бачити. Будь ласка зареєструйтесь або авторизуйтесь!
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Нові користувачі
roboaleks7
atalyrut2006
lesiman
flower
Orion
АРХИВАРИУС
Користувачі, що відвідали сайт за день